Професионална биография

 

Педагогически съветник, психолог Олга Иванова Георгиева

Професионална биография

• Педагогически съветник в СУЕЕ – Русе от 2003 г. досега

• Учител по философски дисциплина в СУЕЕ – Русе от 1989 г. до 2003 г.

• Преподавател по психология в Нижнетагилски педагогически колеж (Русия) от 1977 г. до 1987 г.

Образование, квалификации

• Квалификационен курс „Усвояване на умения за екипен подход на работа. Прилагане на Механизма за противодействие на училищния тормоз“

• Квалификационен курс „Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви“ – 2014 г.

• Практически семинар „Планиране на дейността на училищните психолози и педагогически съветници при работа с ученици, родители и учители“ – 2014 г.

• Семинар „Работа с родители“ – 2014 г.

• Обучение на тема „Умения за разработване и управление на проекти за личностно развитие и кариерно развитие на учениците“ – 2013 г.

• Семинар „Общоучилищна програма за превенция на насилието в училище“ – 2012 г.

• Семинар „Психологическо оценяване на насилието в училище“ – 2012 г.

• Квалификация по психодиагностика със супервизиран опит, съртифицирана към Център по психология, психотерапия и психиатрия „Спектра“ – София:    „Психодиагностика на когнитивни процеси“ – 2008 г., „Психодиагностика на личността“ – 2008 г., „Проективни методи“ (ТАТ, САТ) – 2009 г. 

• Обучение по програма „Global Gareer Development Facilitator“ (Кариерно консултиране) – 2008 г.

• Обучение на тема „Как да формираме социалните умения у учениците. Редуциране на агресивното поведение“ – 2007 г.

• Обучение на тема „Човешките взаимоотношения – модел за ненасилствена комуникация между възрастни и деца“ – 2007 г.

• Квалификационен курс „Психологическо консултиране при емоционални травми и отрицателни психически състояния“ – 2006 г. 

• Квалификационен курс „Консултативни функции на педагогическите съветници. Посреднически функции. Участие в интегрираното образование.    Педагогически модели за взаимодействие със семейството“ – 2005 г.

• Квалификационен курс „Подобряване на компетенции за разрешаване на конфликти“ – 2005 г.

• Магистър по педагогика и психология – Пермски университет, Русия -1977 г. – 1983 г.

 

Педагогически съветник, психолог  Цвета Василева Балтакова-Стоянова

Професионална биография

• Преподавателска практика – предмети от философски цикъл – психология, логика, етика, право: СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“  и Първа частна Английска гимназия в гр. Русе от 2004г. до 2007г.

• Професионална практика като педагогически съветник в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ от 2010г. досега.

Образование, специалности, квалификации

• Бакалавър, Психология (2003г.) -  ВСУ „Черноризец Храбър“

• Обучителни  курсове  на тема:

 „Психологическо консултиране при емоционални травми и отрицателни психически състояния“ – Департамент за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София (2003г.)

 „Формиране на социални умения у учениците. Редуциране на агресивните прояви“ – Национален Педагогически Център, гр. София (2007г)

 „Справяне с агресивното поведение на децата“ – Сдружение „Дете и пространство“ и Фондация „Български инициативи за развитие на детето“, гр. Русе (2012г.)

 „Обучителни трудности в начална училищна възраст“ – Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, гр. Русе (2015г.)

 „Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации в училище“, Русе, (2017г.)

• Квалификация по психодиагностика със супервизиран опит, сертифицирана към Център по психология, психотерапия и психиатрия „Спектра“ – София:  „Психодиагностика на когнитивни процеси“ – 2009г., „Психодиагностика на личността“ – 2009г., „Базови терапевтични умени“ – „Динамично интервю“ – 2010г., „Психодиагностика при деца и юноши“ – 2011г.

• Квалификационен курс на тема : „Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви“, Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието, 2014г.

• Дистанционен обучителен курс на тема: „Дислексия – насоки за подкрепа в училище и на работното място“, организиран и проведен от Асоциация Дислексия – България в рамките на проект DysVetq , гр. Русе, 2014г.

• Семинари :

 „Ефективна и позитивна дисциплина в клас и училище“, Панайот Рандев, гр. Русе; 

 „Психологично оценяване на насилието в училище“, Институт Ре-генезис и Фондация Човек Плюс, гр. Русе, 2012г.

 „Общоучилищна програма за превенция на насилието в училище“, Институт Ре-генезис и Фондация Човек Плюс, гр. Русе, 2012г.

 „Наставничество на младите учители“, гр. Хисаря, 2014г.

 „Планиране дейността на педагогическите съветници и училищни психолози при работа с ученици, родители и учители"

 „Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации в училище“, Русе, 2017г.

 

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.