Каква е работата на педагогическия съветник?

Основните направления в работата на педагогическия съветник (психолог) са:

 

- индивидуално консултиране на ученици при поведенчески проблеми, адаптация, конфликтни ситуации, комуникативни затруднения и др. Индивидуалното консултиране включва много широк диапазон  от проблеми, често пъти комплицирани и взаимосвързани;

 

- консултиране при психотравмени събития;

 

- групова работа с определени ученици или клас. Груповата работа се използва в часовете на класа по покана на класния ръководител на тема, която вълнува учениците, полезна е за тяхното личностно развитие;

 

- посредническа дейност при конфликтни ситуации;

 

- психодиагностика (при необходимост);

 

- консултиране на родители по въпроси относно взаимоотношенията с техните деца, проблеми във възпитанието и развитието.

КОНТАКТИ

СУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ" гр. Русе, ет. 1, Т: 082/841778

Педагогически съветници: 

Олга Георгиева (8–12клас)

Първи срок: 11.30 – 18.00ч.    

Втори срок: 9.00  15.30ч.

Цвета Балтакова (1– 7клас)

Първи срок: 9.00 – 15.30ч.     

Втори срок: 11.00 - 17.30ч.